Техническата медийна комисия към БАКА е с нов състав за мандата 2024 – 2025г.

За председател е преизбрана Елица Павлович, а Гергана Дюлгерова става заместник-председател

от Redlink
Техническата медийна комисия към БАКА е с нов състав за мандата 2024 – 2025г.

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Действащата Техническа комисия към Медийната комисия на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) стартира 2024 година с обновен състав за следващия двугодишен период. В настоящия си мандат членовете на Техническата комисия ще продължат да работят в тясно сътрудничество с официалния доставчик - ГАРБ Аудиенс Межърмент България по систематичния мониторинг и анализ на пийпълметрични данни и данните от програмен и рекламен мониторинг, като следи към потребителите на пийпълметрични данни в България да достига цялостна, точна и обективна информация.

В състава ѝ работят седем представители на медийни агенции – членове на БАКА, трима представители на рекламодатели – членове на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) и представители на доставчиците на аудио-визуални медийни услуги.

През настоящия двугодишен мандат председател ще бъде отново Елица Павлович (Mindshare/Ogilvy Sofia). За заместник-председател беше избрана Гергана Дюлгерова (The Sales House).
Останалите членове са както следва:
Представители на агенциите: Анна Томова (Direct Media), Десислава Танова (Media Club), Илия Сотиров (dentsu Bulgaria), Лорета Димитрова (The Huts Group), Мария Стойнова (UM Sofia), Светослав Дъбов (Argent)
Представители на рекламодателите: Димитър Стаматов (Белла България), Мария Христова – Швец (Nestle България), Ралица Милчева (ТЕВА)
Представители на доставчиците на аудио-визуални медийни услуги: Боян Момчилов (Българска национална телевизия) Любомир Ангелов (бТВ Медия Груп), Людмил Караджов (Нова Броудкастинг Груп).

Заседанията на Техническата комисия се провеждат един път месечно, като всички потребители на данни могат да изпращат запитвания и сигнали относно технически и информационни проблеми на имейл: tc@baca.bg

Техническата комисия е отворена за участие на представители и на външни за БАКА компании, които желаят да допринесат с професионалната си експертиза за идентифициране и изготвяне на предложения за решаване на въпроси, свързани с доставката и използването на данните от потребителите.

Техническата комисия към БАКА е сформирана през 2021 година по инициатива на Медийната комисия към Асоциацията. Нейните основни цели са наблюдение и анализ при събирането, обработката и предоставянето на цялостна, точна и обективна информация за телевизионната аудитория в България. Техническата комисия осъществява оперативната комуникация с доставчика на данни по отношение гарантиране на нормалното функциониране на всички елементи и процеси от неговата система – обем, състав и разпределение на панела, функционални и технически възможности на пийпълметрите, начин, честота и сигурност на събиране на данните, допустими периоди на актуализация на публикуваните вече данни. В нейните функции се включва и събирането и разглеждането на постъпили от членовете на комисията и потребителите на данните запитвания, сигнали или оплаквания по отношение на доставяните данни. При постъпили запитвания Комисията ги систематизира и осъществява конструктивен диалог с доставчика в търсене на компетентен отговор.

Работата между Техническата комисия към БАКА и доставчика на данни протича в съответствие с процедурни правила, съгласувани и приети от двете страни. В компетентността на Комисията влиза наблюдение и дискусии върху текущото състояние на системата, планирани нововъведения и настъпили промени и усъвършенствания в нея, възможни и допустими отклонения в данните от аналитична гледна точка, като по всички тези въпроси получава своевременна информация от доставчика. Техническата комисия ще съдейства според компетенциите си за ефективната комуникация между доставчика и Медийната комисия на БАКА, и други публични институции.