Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Настоящите Общи условия уреждат достъпа и използването на уебсайта www.redlink.bg приложенията, съдържанието, информацията и услугите („Уебсайта“), находящи се в интернет страницата www.redlink.bg, собственост на „ОГИЛВИ СОФИЯ“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 131062990, ДДС №BG131062990, със седалище и адрес на управление в град София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ №60-62 (“Огилви”).
Уебсайтът съдържа новини, анализи и актуални тенденции в сферата на рекламата, маркетинга и медиите, общодостъпни или достъпни единствено до потребителите с извършена регистрация.
Достъпът до, регистрацията и използването на Уебсайта представлява съгласие и пълно приемане на настоящите Общи условия от Ваша страна. В случай че не приемате настоящите Общи условия, следва да не осъществявате достъп до или да използвате Уебсайта.
Огилви е оправомощено по собствена преценка във всеки един момент да преустанови дейността на Уебсайта, като настоящите Общи условия не създават задължение на Огилви да поддържа Уебсайта за определен период от време.
Огилви е оправомощено да изменя настоящите Общи условия по начин и време, определени по преценка на Огилви. Измененията в настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикацията им в www.redlink.bg. Осъществяването на достъп до или използването на Уебсайта след публикацията на измененията на Общите условия се приема за съгласие и приемане на реализираните изменения.
В случай че някоя разпоредба от настоящите Общи условия е нищожна или недействителна, ще се счита за неписана, като нищожността или недействителността на отделна разпоредба не повлича нищожността или невалидността на настоящите Общи условия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА


Уебсайтът е изключителна собственост на Огилви. Нито настоящите Общи условия, нито използването на Уебсайта, реализирането на регистрация в Уебсайта, предоставят каквито и да е права върху Уебсайта, негови отделни части или съдържание.
Нямате право да: (а) премахвате каквито и да е знаци или информация за наличие на авторски права, права на индустриална собственост или права на собственост, поставени в Уебсайта; (б) възпроизвеждате, изменяте, създавате производни произведения на базата на, разпространявате, лицензирате, отдавате под наем, продавате, препродавате, прехвърляте, да показвате публично, излъчвате, предавате, стриймвате или по друг начин да разгласявате или използвате Уебсайта или съдържание в Уебсайта, освен ако изрично не сте получили разрешение от Огилви; (в) да декомпилирате, проучвате начина на създаване или разделяте на отделни части Уебсайта; (г) да затруднявате по какъвто и да е начин функционалността и работата на Уебсайта; (д) да осъществявате опити за непозволен достъп до или да увредите Уебсайта или свързани с него системи и мрежи; (е) при регистрация или използване на Уебсайта да въвеждате неверни, неточни или чужди данни, както и да използвате материали, произведения или информация, принадлежаща на трети лица без разрешението им.
Уебсайтът може да бъде посещаван и разглеждан, без да е необходима предварителна регистрация. За използването на определени функционалности на Уебсайта, както и за достъп до определени информационни материали, всеки потребител следва да осъществи регистрация.
Регистрация на потребител
За да бъдете потребител в Уебсайта не е необходима регистрация. За получаване на информационни материали на периодична база (newsletter), следва да попълните регистрационната форма за получаване на newsletter и да предоставите следните данни: email адрес. Email адресът се включва в база данни с електронни адреси на Огилви, към която автоматично периодично се изпращат информационни материали.
За спиране получаването на информационни материали на посочения електронен адрес, потребителят следва да избере линка, съдържащ се в електронното съобщение, чрез което се изпращат информационни материали, или да отправи изрично изявление в този смисъл до Огилви на info@redlink.bg
За извършване на регистрация потребителите трябва да са навършили 18 години. Огилви може да изисква данни за идентифициране на потребителите, за да установи дали същите са пълнолетни към момента на регистрация.

ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА


Потребителят е отговорен за осигуряване на достъп до мрежата, необходима за реализиране на достъп до Уебсайта. Огилви не гарантира по никакъв начин, че Уебсайтът или негови отделни части ще функционират на дадени устройства или специфичен хардуер. Работата и функционирането на Уебсайта могат да бъдат затруднени или забавени поради използваната интернет връзка или техническа функционалност на устройството на потребителя. Огилви не носи отговорност при невъзможност за реализиране на достъп до съдържание на Уебсайта поради причини извън неговия контрол.

ОТГОВОРНОСТ НА ОГИЛВИ


Огилви се освобождава от каквато и да е отговорност и по никакъв начин не гарантира или потвърждава, пряко или косвено, годността на съдържанието за определена цел, истинността му или съответствието му със закона. В допълнение, Огилви по никакъв начин не гарантира или потвърждава, точността, актуалността, наличността, сигурността или надеждността на Уебсайта, съдържанието му или че Уебсайтът няма да съдържа неточности или грешки.
Уебсайтът представя анализи и информационни материали в сферата на рекламата и маркетинга, като по никакъв начин не се гарантира достоверността на информацията.
Огилви, служителите му, представители, управители и контрагенти, не носят отговорност за каквито и да е вреди, произтичащи от или във връзка с (а) извършено нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия; (б) извършено нарушение от Ваша страна на права на трети лица, включително права на интелектуална собственост; (в) използване на съдържание от Уебсайта.
Огилви има право да спре достъпа до акаунти, в случай че са установени измамни техники или методи на действие, които застрашават правилното функциониране на Уебсайта, или на потребители, които нарушават настоящите Общи условия.
Огилви не носи отговорност, в случай че върху системата въздействат хакерски намеси и форсмажорни фактори.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


„Съдържание“ ще означава каквото и да е съдържание в Уебсайта, включително, без изброяването да е изчерпателно, лого, икони, търговски марки, текстове, графичен текст, графики, фотографски изображения, снимки, звуци, илюстрации, музика, мнения, забележки, коментари, произведения на изкуството, връзки, въпроси, предложения, база данни, данни от проучвания, изследвания, информация или други материали, включително материали, информация, съдържание или рекламни съобщения, предоставени от трети страни.
С настоящите Общи условия Огилви разрешава на всеки потребител да използва Съдържанието по следния начин:
Да разглежда Съдържанието единствено за лични и нетърговски цели;
Потребителите нямат право да използват, копират, изменят, адаптират, създават производни произведения, разпространяват, лиценизрат, отдават под наем, продават, прехвърлят, публично да представят или показват, възпроизвеждат, предават, излъчват или по какъвто и друг начин да използват Уебсайта или Съдържанието, освен ако изрично друго не е посочено в настоящите Общи условия.
Огилви е изключителен носител на всички права, включително права на интелектуална собственост, върху Уебсайта и Съдържанието.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Настоящите Общи условия са регулират и тълкуват в съответствие с приложимото българско право.

За осъществяване на кореспонденция с Огилви моля да се свържете със следните контакти:
info@redlink.bg